About Us

พวกเราคือทีมนักวางแผนและนักพัฒนา พวกเราช่วยให้คำปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น และแชทบอทเพื่อใช้ภายในหรือภายนอกองค์กร หรือเทคโนโลยีโซลูชั่นส์อื่นๆที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังรับ outsource ในโปรเจคต่างๆช่วยให้โปรเจคราบลื่นยิ่งขึ้น

Process

Research & Design

ศึกษาและทำความเข้าใจในธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ออกแบบ requirements และ solutions ที่ตอบโจทย์

Build

พัฒนาตาม requirements ทำงานแบบ agile สามารถติดตามผลได้ตลอด

Test & Delivery

ทดสอบและแก้ไข bugs หรือ errors ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขตาม feedback ของลูกค้า และส่งงานให้ลูกค้า

Support

หลังส่งมอบงานเรา support ช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิคหรือให้คำปรึกษาด้านการใช้งานตลอด 1 ปี

Ready to Start?

พร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจของคุณไปกับเราหรือยัง?